Provozní Řád

Objekt je střežen kamerovým systémem se záznamem ! Pokud nesouhlasíte s kamerovým záznamem NEVSTUPUJTE do objektu střelnice !

Všichni uživatelé střelnice se řídí PROVOZNÍM ŘÁDEM STŘELNICE

Každý střelec se před zahájením střelby seznámí s provozním řádem, který je na střelnici veřejně přístupný.

Při příchodu na střelnici –  předloží vstupující doklady opravňující jej ke vstupu a užívání střelnice – platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně, kterou používá a čitelně je zapíše do evidenční knihy a svým podpisem potvrdí, že se seznámil s provozním řádem střelnice.

Střelba smí být prováděna jen ze stanovených střeleckých stanovišť do určených terčů tak, aby střely byly vždy pohlceny čelnou záchytnou stěnou. Při nedodržení tohoto ustanovení budou proti viníkům vyvozovány důsledky včetně trestního postihu.

Cvičné zaměřování a spuštění (sušení) je možno provádět jen se svolením řídícího střelby.

V době od vydání zahájení povelu střelby do povelu jejího ukončení , vybití zbraní a kontroly zbraní a jejich odložení nesmí nikdo vstoupit do prostoru terčů

Se všemi zbraněmi se musí zacházet vždy s největší opatrností. Mimo střelecká stanoviště se zbraně musí přenášet vždy nenabité a v bezpečném stavu. Zbraň je povoleno nabíjet jen na střeleckém stanovišti na povel řídícího střelby.

Za pořádek na jednotlivých stanovištích, dodržování pravidel pro střelbu, odpovídá především každý střelec, který v tomto smyslu odpovídá za své jednání.

Před odchodem ze střeleckého stanoviště musí střelec posbírat nábojnice  a po výzvě uklidit i terčový materiál.


Pozn.: tento výňatek z provozního řádu nenahrazuje vlastní provozní řád. 

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA STŘELNICI

Na střelnici je veškerý provoz řízen odpovědným pracovníkem, což je podle zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu správce střelnice. Každá osoba přítomná na střelnici je povinna řídit se jeho pokyny. Všechna bezpečnostní opatření je nutné dodržovat při jakékoli manipulaci se zbraní. Se zbraní je nutné vždy manipulovat, jako by byla nabitá. Veškerá činnost na střelnici je řízena povely, kterými je každý povinen se řídit, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví přítomných na střelnici nebo nebyla způsobena jiná újma.

Obecně platné zásady:

Nikdy na žádnou osobu nemířit, i když není zbraň nabitá!

Před každou manipulaci se zbraní se provádí její kontrola, zda není nabitá!

Nepůjčovat a neodkládat nabitou zbraň, ani neponechávat nenabitou zbraň bez dozoru!

a) Každý střílející je povinen se před vlastní střelbou seznámit s provozním řádem střelnice a bezpodmínečně dodržovat všechna bezpečnostní opatření, řídit se pokyny a povely správce střelnice, instruktora nebo jiné odpovědné (řádně proškolené osoby). Na pokyny těchto osob musí ihned reagovat i bez dalšího upozornění. Musí však ihned reagovat na světelné signály v zorném poli střelce, pokud je jimi střelnice vybavena, nebo i na jinou zvláštní situaci na střelnici,

b) veškerou činnost se zbraní provádí střelec na palebné čáře směrem do cílového prostoru nebo v bezpečném prostoru [bezpečnostní zóně – zvláště k této činnosti (manipulaci se zbraněmi) vymezený prostor střelnice, kde nedojde k ohrožení života a zdraví osob, majetkové újmě]. V bezpečném prostoru střelnice je však zakázáno jakkoli manipulovat se střelivem,

c) každý střílející odpovídá za svou zbraň a střelivo a musí si bezpodmínečně uvědomit, že svým neodpovědným přístupem nebo nesprávnou reakcí na povely může ohrozit nejen sebe, ale všechny přítomné,

d) na palebné čáře se mohou zdržovat pouze střelci a řídící střelby, každý střílející, který ukončí střelbu, může opustit střelecké stanoviště až po kontrole zbraně. Jestliže to vyžadují nebo povolují pravidla střelecké soutěže, mohou se na palebné čáře dále nacházet rozhodčí, zapisovatelé a další osoby, v případě střeleckého výcviku instruktoři a trenéři,

e) prst klade střelec na spoušť až při zamiřování na cíl, pokud zbraň směřuje mimo cíl nebo je s ní jinak manipulováno, je prst natažen podél těla zbraně,

f) každá osoba na střelnici je povinna upozornit na případně zjištěné jakékoliv nebezpečí.

Přísně se zakazuje:

 • mířit i nenabitou zbraní na osoby a mimo cílovou plochu,
 • nosit nabitou zbraň v areálu střelnice,
 • kdekoli odkládat nabitou zbraň nebo ji předávat jiným osobám,
 • ponechávat zbraň bez dozoru,
 • zahájit a vést střelbu z poškozených zbraní, v zakázaném směru střelby nebo po povelu „Palbu zastavit“,
 • střílet na zařízení a vybavení střelnice a tím je poškozovat,
 • střílet na zvěř a ptactvo,
 • na místě označeném jako bezpečná zóna nebo prostor pro čištění zbraní jakkoli manipulovat s náboji,
 • požívat alkoholické nápoje nebo střílet pod vlivem alkoholu,
 • kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm na střelnici, na střeleckém stanovišti,
 • pohybovat se na střelnici mimo vymezený prostor.

 

Povely pro řízení střelby na střelnici jsou následující:

Z praxe je známo, že se používá několik povelů stejného významu. Pro přehlednost jsou zde uvedeny některé z těch nejpoužívanějších.

Napáskovat zásobník nebo zásobník naplnit!

Střílející provede naplnění zásobníku u pistole a zásobník odloží, u revolveru naplní válec a nechá jej vyklopený. Zbraň s vyklopeným válcem neodkládá.

Nabíjet!

Střílející uchopí zbraň do ruky, kterou bude střílet tak, aby se nedotýkal spouště; prst, kterým bude mačkat spoušť, je položen podél rámu zbraně. Zasune zásobník do pistole a natažením závěru zasune náboj do nábojové komory, u revolveru přesune válec do rámu zbraně. Po tomto úkonu čeká na další povely.

Pálit!

nebo v případě, že v cílové ploše je více terčů, „na pravý terč pálit“, při časovém omezení „na pravý terč v čase 5 minut pálit“. Po tomto povelu střelec začne střílet na určený terč za podmínky dodržení všech pravidel bezpečnosti.

Palbu zastavit, zbraň vybít! nebo Palbu zastavit, náboj skryj!

Tento povel se vydává slovně nebo ve výjimečných případech červeným přerušovaným světlem. Střílející ihned zastaví střelbu, dá prst ze spouště mimo lučík, z pistole vyjme zásobník, z nábojové komory náboj. U revolveru vyklopí válec z rámu a vyhodí z válce náboje nebo prázdné nábojnice. Veškerá tato činnost se provádí s hlavní namířenou do prostoru cíle.

K prohlídce zbraň! nebo Ke kontrole zbraň!

Střelec předloží ke kontrole zbraň tak, že stále míří do cílového prostoru, u pistole stáhne závěr do zadní polohy tak, aby umožnil nahlédnutí do nábojové komory, zda je prázdná, ke kontrole předloží i zásobník. U revolveru je vyklopen válec.

Zbraň odložit!

Po tomto povelu odloží střelec již zkontrolovanou zbraň na předem určené místo.